Dr.Web CureIt! 2016.11.06

Dr.Web CureIt! 2016.11.06

Doctor Web – 12,9MB – Freeware – Windows
Dr.WEB CureIt! is an antivirus and anti-spyware scanning tool that is developed on the Dr.WEB engine which will help you quickly scan and cure, if necessary, a computer without installation of the Dr.WEB Anti-virus.
Dr.WEB CureIT! automatically detects the language of the OS it is installed to and sets the scanner interface accordingly (if the local language is not supported, English is enabled).

Tổng quan

Dr.Web CureIt! là một Freeware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi Doctor Web.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Dr.Web CureIt! là 2018.11.13, phát hành vào ngày 13/11/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007.

Dr.Web CureIt! đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 12,9MB.

Dr.Web CureIt! Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Dr.Web CureIt!!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Dr.Web CureIt! cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản